شما با تله زندگی اطاعت، نیازهای خود را فدای نیازهای دیگران می کنید. به دیگران اجازه می دهید که سوار بر شما بشوند. به این دلیل نیازهای خود را ابراز نمی کنید چون نمی خواهید دچار احساس گناه شوید یا اینکه فکر می کنید اگر نیازهای شما در اولویت قرار بگیرد به دیگران صدمه می […]

برای مشاهده باید ابتدا وارد سایت شده باشید.
عضویت در سایت رایگان است